מדיניות פרטיות - אתר קבוצת גיא

חברת ג.י.א מסגרות לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים בע"מ וכל אחת מהחברות הבנות שלה וחברות הקשורות אליה [להלן יקראו ביחד 'קבוצת גיא'] מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר המופעל על ידי קבוצת גיא [להלן 'האתר'] בהתאם להוראות כל דין בישראל. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. מסמך זה יחול על המשתמשים והגולשים באתר [להלן 'המשתמשים'].

כללי:

 1. במהלך השימוש באתר נאסף מידע אודות המשתמשים.
 2. האתר עושה שימוש בכלים מקובלים לאיסוף מידע כללי אודות המשתמשים ואופן השימוש באתר.
 3. המידע אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשים.
 4. חלק מן המידע הנאסף בעת השימוש באתר מזהה את המשתמש באופן אישי באמצעות המידע אשר נמסר ו/או מועבר באמצעות האתר על ידי המשתמשים ביודעין, למשל בעת מילוי טופס יצירת קשר.

מאגר מידע:

 1. לקבוצת גיא מאגרי מידע בהם נשמרים הפרטים שנמסרו או נאספו אודות המשתמשים באתר והמיועדים, בין השאר, לתפעול וניהול האתר.
 2. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של קבוצת גיא ובאחריותה.
 3. השימוש במידע שנאסף יעשה בהתאם להוראות כל דין ועל פי מדיניות פרטיות זו, למטרות דלהלן:
  • מתן אפשרות למשתמש לעשות שימוש בשירותי האתר או החברה,
  • דיוור של תוכן שיווקי או פרסומי,
  • שיפור, בקרה, שינוי, פיתוח וקידום השירותים והתכנים המוצגים באתר,
  • במקרה של הליך משפטי שיחייב את קבוצת גיא לחשוף פרטים אישיים,
  • כל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או של שירותים אחרים שמציעה קבוצת גיא.

מסירת מידע לצד שלישי:

 1. קבוצת גיא לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים והמידע שנאסף אודות המשתמשים באתר, ככל ויש בפרטים אלו בכדי לזהותם אישית, אלא במקרים הבאים:
  • כאשר משתמשים מבקשים מקבוצת גיא לקבל שירותים המחייבים העברת המידע לצד שלישי, בהסכמה מראש של המשתמש,
  • במקרה שיומצא לקבוצת גיא צו שיפוטי או דרישה של רשות מוסמכת אחרת המורה לקבוצת גיא למסור את פרטיו האישיים של משתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי,
  • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין קבוצת גיא או כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר,
  • במקרה בו קבוצת גיא תפעיל את האתר באמצעות גוף אחר או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר או חלק ממנה עם פעילותו של צד שלישי, תהיה קבוצת גיא זכאית להעביר לאותו גוף העתק מן המידע אשר נאגר אודות המשתמשים באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שאותו גוף יאמץ כלפי המשתמשים את מדיניות הפרטיות הזו,
  • לצורך עריכת ניתוחים סטטיסטיים, למטרות שיווקיות ותפעוליות וכן לצרכי בקרה, פיקוח, שיפור, הרחבת והעשרת השירותים הניתנים באתר. מידע כאמור לא יכלול פרטים המאפשרים לזהות את המשתמש באופן אישי,
  • על פי בקשתו המפורשת של המשתמש.

קבצי Cookies ו/או מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים:

 1. בזמן השימוש באתר יכול וייאספו פרטים או נתונים מסוימים באמצעים אוטומטיים, כגון קבצי Cookies, שירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים, כדוגמת Google Analytics ואחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר, אימות פרטי המשתמשים באתר, התאמת האתר להעדפותיהם האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים נוספים שיידרשו.
 2. קבצי Cookies יכילו מידע מגוון, כגון: פרטי מערכת ההפעלה של המשתמש, העדפות שפה, העמודים בהם ביקר, משך שהותו באתר, מידע על פעולות שביצע באתר, כיצד הגיע המשתמש לאתר, מועדים ושעות ביקור באתר, נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועוד. כמו כן, קבצי Cookies משמשים לצורך זיהוי המשתמש באתר ללא צורך בהזנת פרטיו מחדש בכל כניסה לאתר.
 3. במידה והמשתמש מתנגד לשימוש בקבצי Cookies, באפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן באמצעותו הוא גולש באתר.
 4. בנוסף לאמור, יכול וצדדים שלישיים, המפעילים יישומונים ו/או תוספים בתוך האתר, עושים שימוש במישרין בקבצי Cookies כדי לאסוף מידע, ועל כן האמור כפוף למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה, וקבוצת גיא אינה נושאת באחריות למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה.

אבטחת מידע:

 1. קבוצת גיא נוקטת אמצעי אבטחת מידע מסוגים שונים, על מנת להגן ככל הניתן על המידע האישי של המשתמשים באתר.
 2. על אף מאמציה של קבוצת גיא אין הדבר בשליטתה המוחלטת ואין באמצעים אלה כדי להעניק ביטחון מוחלט ועל כן קבוצת גיא אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע.
 3. קבוצת גיא תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האתר ותבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה של המידע באתר.

 

זכות לעיין במידע:

 1. כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע.
 2. אדם שעיין במידע זה ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לקבוצת גיא בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 3. כמו כן, זכאי אדם לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע, בכפוף להוראות כל דין.

 

עדכונים במדיניות הפרטיות:

 1. מדיניות הפרטיות של האתר עשויה להשתנות מעת לעת.
 2. קבוצת גיא תעדכן את המשתמשים באתר על שינויים משמעותיים במדיניות הפרטיות באמצעות הצבת הודעה מתאימה.

 

דיווח על פגיעה בפרטיות ו/או פניות בכל נושא בקשר למדיניות הפרטיות:

 1. משתמש אשר פרטיותו נפגעה במהלך השימוש באתר או כל פניה בקשר לאמור במדיניות זו, מוזמן לפנות לקבוצת גיא:
  • בדואר אלקטרוני – [email protected]
  • בדואר רגיל – שמשון רבינוביץ 7, ראשון לציון
  • בטלפון – 03-5457800